forbot
+373 (69) 15-94-41
Alcidal, SRL
  • Alcidal, SRL
  • Các nhóm hành hóa

Mô tả

Các nhóm hành hóa Alcidal, SRL, Moldova, Siêu ép, Máy nướng thịt grill tiếp xúc,  Thiết bị tổ hợp,  Máy chuyên dụng, Thiết bị ngành đúc, Máy ép cơ khí, Máy thổi dăm bào, Máy xếp thành hàng, Máy xếp dùng càng, Dụng cụ điện, Bàn rung, Dây chuyền